OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

– KLIENT, KONTRAHENT –

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro rachunkowe TAXO Sp. z o.o., ul. Szkolna 5/18, 61-832 Poznań, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773124, REGON:382631760, NIP: 7831798116, wysokość kapitału zakładowego 15.000 PLN.

Z Administratorem można skontaktować się na wskazany adres, telefonicznie pod numerem:

+48 61 30 70 177 lub mailowo: kontakt@taxo-acc.pl.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na wskazanych niżej podstawach RODO w celu:

 1. realizacji współpracy, w tym: negocjowania, zawierania i wykonywania umów, podejmowania działań, w tym przedstawienia oferty, w odpowiedzi na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, przekazywania informacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora,
 2. odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, w tym korespondencję e-mail, prowadzenia korespondencji, kontaktu mailowego i telefonicznego, udzielania informacji, budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy, w tym jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 3. ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 4. badania poziomu satysfakcji kontrahentów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia ze świadczonych przez Administratora produktów i usług,
 5. w celach marketingowych innych niż wskazanych w pkt a powyżej, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane lokalizacyjne, dane kontaktowe,dane dotyczące wykonywania umowy i współpracy stron (dane zawarte w korespondencji, dane zawarte w dokumentach księgowych, umowie i dokumentach związanych z jej realizacją, przesłanych materiałach, etc.);oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • a. okres, na który została udzielona zgoda;
 • b. okres obowiązywania umowy lub świadczenia usług,
 • c. przepisy prawa, które mogą wskazywać na obowiązek przetwarzania danych lub ich archiwizacji przez określony czas,
 • d. czas do momentu upływu okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,
 • e. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub
 • ograniczeniu przetwarzania;
 • b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • c. przenoszenia danych osobowych;
 • d. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • e. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • f. cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych wyżej w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.

Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, ze strony internetowej, lub od osoby z organizacji, w ramach której Pani/Pan funkcjonuje.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W PROCESIE REKRUTACJI

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro rachunkowe TAXO Sp. z o.o., ul. Szkolna 5/18, 61-832 Poznań, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773124, REGON:382631760, NIP: 7831798116, wysokość kapitału zakładowego 15.000 PLN.

Z Administratorem można skontaktować się na wskazany adres, telefonicznie pod numerem: +48 61 30 70 177
lub mailowo: kontakt@taxo-acc.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. przeprowadzenia i udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,
 2. przeprowadzenia i udziału w kolejnych procesach rekrutacji na to samo stanowisko lub stanowisko odpowiadające Pani/Pana kwalifikacjom lub doświadczeniu,
 3. ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f i art. 9 ust. 2 lit. a, fRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności odpowiednio ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez odbiorców danych – to jest podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub wynika z przepisów prawa; w przypadku niepodania tych danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

W zależności od podstawy przetwarzania, posiada Pani/Pan prawo do:

 • a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • c. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • d. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, także w okresie 12 miesięcy po zakończeniu przedmiotowego procesu rekrutacji dla potrzeb prowadzenia innych procesów rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia na to odrębnej zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także później, przez wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przechowywania dokumentacji – jeśli przepisy wskazują taki obowiązek, jak również terminy przedawnienia roszczeń).